МОРИЦ АКАУНТИНГ

предлага счетоводни услуги, административно обслужване,
данъчни консултации и еднократни услуги на дружества с ограничена отговорност, юридически лица
с нестопанска цел, еднолични търговци и самоосигуряващи се лица.


Счетоводно обслужване
• първично счетоводство и обработка на счетоводни документи;
• изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
• изготвяне на правилник за документооборота;
• организиране на счетоводната отчетност в офиса на клиента;
• обработка на банкови извлечения и отчетите от касовите апарати;
• издаване на фактури, стокови разписки и пр. от името на клиента;
• завеждане и отчитане на стоково-материални запаси;
• изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
• изготвяне на дневници за покупките и продажбите и справка-декларация, съгласно ЗДДС;
• текуща обработка на счетоводни документи и годишно счетоводно приключване.

Обработка на възнаграждения и осигуровки /Труд и работна заплата и Личен състав, т.нар. ТРЗ и ЛС/
• изготвяне на Вътрешни правила за организация на работната заплата;
• създаване на лични картони и досиета на работниците и служителите;
• изготвяне на документите за назначаване и прекратяване на трудови договори;
• изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и длъжностни характеристики;
• отчитане на отпуските и болничните на работниците и служителите;
• изготвяне на различни справки и бланки като: разчетно-платежна ведомост, фишове за
заплати, отчетна форма за явяването/неявяването на работа, заповеди и молби;
• изготвяне на банкови документи за разплащане (подготовка на платежни нареждания);
• изготвяне на декларация 1 и декларация 6;
• удостоверения за пенсия УП-2 и УП-3;
• оформяне на трудови книжки.

Еднократни услуги
• изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица;
• счетоводни консултации;
• годишно счетоводно приключване;
• регистрация на фирма.

Административни услуги
• обработка на документи за командировка;
• изготвяне на периодични справки и отчети за целите на управлението;
• изготвяне на документи за кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг;
• изготвяне на заповеди, протоколи и пр.;
• оптимизиране работата на администрацията и документооборота в офиса на клиента.

Електронни услуги /подаване на декларации, уведомления, заявления и др. по електронен път/
• изготвяне и подаване на декларации във връзка със ЗДДС;
• подаване на информацията към НАП за сключени или прекратени трудови договори;
• подаване на месечните декларации към НАП във връзка с осигуряването.
• изготвяне на документи и платежни нареждания за on-line банкиране;
• подаване на декларации и др. към НАП, НСИ, КЗЛД, ГИТ и др.

Залагаме
на сериозен софтуер, добра комуникация, професионализъм и индивидуално отношение към всеки
клиент.


Предлагаме гъвкава тарифна схема за да отговорим на индивидуалните счетоводни нужди
на клиентите ни, отчитайки разнообразието от сфери на дейност в които работят те.